China Fantasie

Joe Chang, Zheng Zhenzing,Shen Yifan, Yu Jin, Fang Jianguo, qian Bohong & zheng Fangxiao

The China Fantasy consists of several well-known Chinese folk songs, animated with some typical Chinese techniques.