China Fantasie

Joe Chang, Zheng Zhenzing,Shen Yifan, Yu Jin, Fang Jianguo, qian Bohong & zheng Fangxiao

De China Fantasie bestaat uit verschillende bekende Chinese volksliedjes, geanimeerd met enkele typische Chinese technieken.